โครงการบูรณะอาคารโบราณสถานในค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี
 
 
  • ในปี พ.ศ. 2550 ประธานฯ และรองประธานฯ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมได้รับการประสานจาก   พลเรือเอกเทิดศักดิ์ เสถียรสวัสดิ์ อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้มูลนิธิฯ ช่วยพิจารณาความเป็นไปได้ในการช่วยบูรณะโบราณสถานในค่ายตากสิน จันทบุรี หลังจากได้ศึกษาข้อมูลเบี้องต้นพบว่า โบราณสถานแห่งนี้มีความสำคัญมากทางด้านประวัติศาสตร์ของชาติไทย และนับเป็นอนุสรณ์สถานของเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสรุกรานและพยายามเข้าครอบครองดินแดนของสยามทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงใน ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) ซึ่งเป็นผลให้จันทบุรีถูกยึดเป็นประกันเป็นเวลา 11 ปี แต่ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ จนลุล่วงไปได้ด้วยดี ทำให้ประเทศสยามอยู่รอดปลอดภัยจากการเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส ถึงแม้ว่าจะต้องแลกด้วยการเสียดินแดนบางส่วนก็ตาม

    เมื่อได้สำรวจโดยละเอียดพบว่า อาคารโบราณสถานทุกอาคารในค่ายตากสินอยู่ในสภาพทรุดโทรม มีการทรุดตัว หลังคาชำรุดและน้ำรั่วซึม ผนังหลุดร่อน ส่วนที่เป็นไม้มีปลวกกัดกิน อาคารบางหลังมีมอสสีเขียวปกคลุมทั้งหมด จำเป็นต้องบูรณะอย่างรีบด่วน คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมพิจารณาแล้วตกลงรับโครงการนี้ไว้ในความดูแลของมูลนิธิฯ ต่อจากนั้นได้ทำแผนการบูรณะและขอความเห็นชอบจากกรมศิลปากร พร้อมกับดำเนินการหาทุนจากภาคเอกชนรวมทั้งสถานทูตฝรั่งเศส มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การจำหน่ายเสื้อโปโล ถ้วยเซรามิค จัดสร้างวัตถุมงคล  แข่งขันกอล์ฟ แข่งม้า และจัดงานกาลาดินเนอร์ที่สถานทูตฝรั่งเศส ด้วยความร่วมมือของสถานทูตฝรั่งเศส สมาคมฝรั่งเศส-ไทยเพื่อสาธารณะประโยชน์ และมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาเสด็จมาเป็นองค์ประธาน นอกจากนั้นยังขอรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทำให้ได้ทุนมาบูรณะตามเป้าหมาย
 
 
       
 

ตะไคร่ที่พบบนบันไดทางเดินขึ้นอาคาร
คลังกระสุนดินดำ (คส,5)

 

สภาพผุพังของโครงสร้างไม้บริเวณใต้
อาคารที่พักทหารฝรั่งเศส

 

สภาพความชื้นที่พบบริเวณฐาน
ผนังเดิม อาคารกอรักษาการณ์

 

สภาพความชื้นที่พบบริเวณฐาน
ผนังเดิม อาคารกองรักษาการณ์

               
       
  สภาพความชื้นและตะไคร่ที่พบผนัง
อาคารกองบัญชาการ
  สภาพความชื้นและตะไคร่ที่พบผนัง
อาคารที่คุมขัง
  สภาพความชื้นและตะไคร่ที่พบผนัง
อาคารคลังกระสุนดินดำ (คส.6)
  สภาพความชื้นและตะไคร่ที่พบผนัง
อาคารคลังพัสดุ
 
 
ในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการเดินการกุศลที่ทุ่งนาเชย และเสด็จฯ ทรงเปิดโครงการบูรณะโบราณสถานในค่ายตากสินอย่างเป็นทางการ  หลังจากนั้นมูลนิธิฯ ได้ดำเนินการบูรณะอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นรูปแบบให้เหมือนเดิมจากหลักฐานที่พบทางประวัติศาสตร์และเสริมความแข็งแรงในทุกอาคาร เมื่องานบูรณะแล้วเสร็จได้มีการจัดนิทรรศการประวัติศาสตร์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารโบราณสถานที่ได้บูรณะแล้ว และทอดพระเนตรนิทรรศการที่จัดขึ้นในอาคารทุกหลัง หลังจากนั้นจะเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้าชมและศึกษาหาความรู้ต่อไป
     
   
                 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินงานกาลาดินเนอร์

ณ สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
  การลงนามในข้อตกลงระหว่างมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถาน
ในพระราชวังเดิม และสมาคมฝรั่งเศส-ไทยเพื่อสาธารณะประโยชน์
 
   
 
   
                   

นายโลรองต์ บิลี่ อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานภายในค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี

 

การลงนามในข้อตกลงระหว่างมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถาน
ในพระราชวังเดิม และสมาคมฝรั่งเศส-ไทยเพื่อสาธารณะประโยชน์

 
                   
           
       
                   
การแข่งม้า  

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล

 

ถ้วยกาแฟ

 

เสื้อโปโลปักพระบรมรูป

สมเด็จพระเจ้า

 
                   

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาเป็นองค์ประธานในการเดินการกุศลที่ทุ่งนาเชย
และเสด็จฯ ทรงเปิดโครงการบูรณะโบราณสถานในค่ายตากทางการเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2551

 
                   
   
                   
   
                   

อาคารโบราณสถานในค่ายตากสินก่อนและหลังการบูรณะ

 
                   
1. อาคารกองรักษาการณ์ของทหารฝรั่งเศส          
                   
   
                   
ก่อนบูรณะ   หลังบูรณะ  
           
2. อาคารที่พักของทหารฝรั่งเศส          
                   
   
                   
    ก่อนบูรณะ   หลังบูรณะ  
           
3. อาคารคลังพัสดุ          
                   
   
           
ก่อนบูรณะ   หลังบูรณะ  
           
4. อาคารกองบัญชาการของทหาร      
           
   
           
ก่อนบูรณะ   หลังบูรณะ  
           
5. อาคารที่คุมขังของทหารฝรั่งเศส      
           
   
           
ก่อนบูรณะ   หลังบูรณะ  
           
6. อาคารคลังกระสุนดินดำ ( คส.5 )      
           
   
           
ก่อนบูรณะ   หลังบูรณะ  
           
7. อาคารคลังกระสุนดินดำ (คส.6)      
           
   
           
ก่อนบูรณะ   หลังบูรณะ  
           

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารโบราณสถานที่ได้บูรณะ
และทอดพระเนตรนิทรรศการ ณ ค่ายตากสิน จันทบุรี เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559

 
           
   
           
   
           
   
 
ประวัติค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี ( คลิค )
โครงการบูรณะอาคารโบราณสถานในค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี ( คลิก )
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารโบราณสถานในค่ายตากสิน จังหวัดจันทบุรี ( คลิก )
 
 
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
กองบัญชาการกองทัพเรือ
Copyright @ 2013 http://www.wangdermpalace.org