TH I EN

 
คณะกรรมการมูลนิธิ


คณะกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม


 องค์ประธานที่ปรึกษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประธานกรรมการ
พลเรือเอกประเจตน์   ศิริเดช

รองประธานกรรมการ
แพทย์หญิง คุณหญิงนงนุช    ศิริเดช

กรรมการและเลขานุการ
พลเรือเอกพจนา   เผือกผ่อง

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นาวาเอกหญิงภัทริน    วรรณแสง
นาวาเอกหญิงจิราภรณ์   ปานจันทร์

กรรมการและเหรัญญิก
พลเรือตรีหญิงนพสรณ์   พิชิตานนท์

กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
นาวาเอกหญิงปาริชาต   ปัญจภักดี

กรรมการ
พลเรือเอกประจวบ   ชัยประสาธน์
พลเรือเอกเกรียงศักดิ์   ศรีภูมิ
พลเรือเอกไพโรจน์    แก่นสาร
พลเรือเอกอภิวัฒน์   ศรีวรรธนะ
พลเรือเอกพลวัฒน์   สิโรดม
พลเรือโทสมภพ   เสตะรุจิ
พลเรือโทสุพจน์   พฤกษา
พลเรือโทพงศ์ศักดิ์   ภูรีโรจน์
พลเรือตรีศิริวัฒน์    ธนะเพทย์
พลเรือตรีหญิงสุรัชฎา ชลออยู่
นาวาเอกหญิงสุมาลี  มานะนิยมไทย
ศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์แน่งน้อย   ศักดิ์ศรี
นางชัตสุนี   สินธุสิงห์
นางวรสุลีศรี    ส่งเจริญ
นางเพ็ญพร   เสถียรสวัสดิ์
นายกฤชทิพย์    ศิริรัตน์ธำรง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์     อัศววิรุฬหการ
นาวาเอกชูชีพ   บุญใช้

 

     
     
 
 
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
กองบัญชาการกองทัพเรือ
Copyright @ 2013 http://www.wangdermpalace.org