TH I EN

 
การบูรณะ

เนื่องจากพระราชวังเดิมมีความสำคัญดังกล่าวข้างต้น จึงมีการสำรวจสภาพทั่วไปของโบราณสถานต่างๆ ในพระราชวังเดิมเมื่อปี พ.ศ.2538 พบว่าทุกอาคารอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมเป็นอย่างมากซึ่งเป็นผลจากการเสื่อมสภาพตามกาลเวลาการขาดการบูรณะซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง และการบูรณะที่ผิดวิธี


ดังนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ให้โบราณสถานแห่งนี้คงสภาพที่ดีต่อไป จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำการบูรณะอย่างรีบด่วน พลเรือเอกประเจตน์ ศิริเดช ผู้บัญชาการทหารเรือในขณะนั้นและ แพทย์หญิงคุณหญิงนงนุช ศิริเดช นายกสมาคมภริยาทหารเรือจึงได้คิดจัดโครงการบูรณะโบราณสถานในพระราชวังเดิมขึ้น โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพเรือเข้าร่วมเป็นกรรมการพร้อมทั้งกราบบังคมทูลเชิญ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานที่ปรึกษา ซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินมาเปิดโครงการ และบวงสรวงพระมหากษัตริย์ที่เคยประทับในพระราชวังเดิม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2538


plane
 
plane
 
 
 
ขั้นตอนในการดำเนินการ

สำหรับในขั้นตอนการดำเนินการแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่


1. ขั้นตอนการจัดหาทุน

ได้มีการหารายได้เพื่อนำมาใช้เป็นทุนในการบูรณะโบราณสถาน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้   

         1.1 ขอบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และจัดเดินการกุศล
         1.2 จัดแสดงแสงเสียงประกอบจินตภาพเรื่อง "แผ่นดินนี้มีความหลัง"
         1.3 จัดทำเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

2. ขั้นตอนการดำเนินงานบูรณะโบราณสถาน

         2.1 จ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการ เพื่อทำการสำรวจและค้นคว้าหาหลักฐาน ของอาคาร จัดทำแบบและรายละเอียดประกอบการซ่อมบูรณะ
         2.2 ขออนุญาตบูรณะโบราณสถานต่อกรมศิลปากรตามพระราชบัญญัติ โบราณสถานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติปี พ.ศ. 2504
         2.3 จ้างบริษัทเอกชน ที่มีประสบการณ์ในการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน ซึ่งเป็นงานเฉพาะทาง และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับงานบูรณะซ่อมแซมโบราณ สถานไว้กับกรมศิลปากร
         2.4 การบูรณะโบราณสถาน

plane
 
plane
 
plane


 
การบูรณะโบราณสถาน

plane
 
plane
 
plane
 
plane
 
plane
 

การบูรณะโบราณสถานในพระราชวังเดิมแบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลักๆ ได้แก่


- ขั้นตอนที่ 1 (Stabilization)

เป็นการบูรณะซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง และแก้ปัญหาทางกายภาพ (คือทำให้คืนสภาพเดิมก่อน) เช่นการแก้ไขในเรื่องของความชื้น แก้การชำรุดของหลังคา(หลังคารั่ว) และแก้การทรุดตัวของอาคารเป็นต้น


- ขั้นตอนที่ 2 (Rehabilitation)

เป็นการบูรณะตกแต่งทางด้านสถาปัตยกรรมให้อาคารอยู่ในสภาพสมบูรณ์ (ฟื้นสภาพและปรับปรุงรูปแบบทาง สถาปัตยกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของอาคารในอดีตและเหมาะสมกับการใช้งาน ในปัจจุบัน) เช่นการตกแต่งภายในการตกแต่งสี และลวดลายของประตูหน้าต่างเป็นต้น


ในขั้นตอนนี้ได้มีการสร้างรูปแบบใหม่ในหลายส่วนเนื่องจากตัวอาคารถูกเปลี่ยนแปลงไปมาก โดยใช้พื้นฐานของข้อมูลเดิมศิลปะร่วมสมัย แนวทางในการนำเสนอและการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน พร้อมกับทำให้กลมกลืนกับสภาพโดยรอบและถูกต้องตามข้อมูลทางประวัติศาสตร์


รูปแบบใหม่ที่นำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อหาข้อยุติมีข้อมูลสำหรับเปรียบเทียบ มีทางเลือกและมีเหตุผลในเชิงอนุรักษ์สถาปัตยกรรมมาประกอบโดยในการดำเนินการ ทั้งสองขั้นตอนนั้นได้มีการหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เช่นจากจดหมายเหตุบันทึก และรูปถ่ายเก่ามีการตรวจหาสภาพ สภาพปัจจุบันทั้งขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) โครงสร้างการตกแต่งการใช้สี การตรวจสอบสภาพของปัญหาโดยมีการบันทึก และถ่ายรูปเจาะปัญหา และภาพรวมของปัญหารวมทั้งการขุดค้นขุดเจาะชั้นดินมาประกอบ แล้วนำมาเป็นเครื่อง ช่วยตัดสินใจหาแนวทางรูปแบบ และข้อสรุปในการดำเนินการบูรณะซ่อมแซม


โบราณสถานในพระราชวังเดิมเท่าที่ยังปรากฏก่อนการบูรณะ ได้แก่


1. ท้องพระโรง
2. ตำหนักเก๋งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
3. ตำหนักเก๋งคู่หลังเล็ก
4. ตำหนักเก๋งคู่หลังใหญ่
5. ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
6. ฐานของศาลศีรษะปลาวาฬ
7. ป้อมวิไชยประสิทธิ์


นอกจากนั้นยังรวมถึงประตูและกำแพงพระราชวังสำหรับการบูรณะในแต่ละอาคาร ได้ดำเนินการในส่วนหลักๆดังนี้ คือ หลังคา ฝ้าเพดาน ผนัง เสา พื้น บันได ประตู หน้าต่าง และปรับปรุงส่วนของระบบอาคาร

     
     
 
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
กองบัญชาการกองทัพเรือ
Copyright @ 2013 http://www.wangdermpalace.org