TH I EN

 

การจัดหารายได้มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม ได้จัดพิมพ์หนังสือด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี และมีภาพประกอบสวยงาม พร้อมทั้งจัดทำดวงตราไปรษณียากรเหรียญที่ระลึก และพระรูปสมเด็จตากสินมหาราช


เพื่อหารายได้บูรณะโบราณสถานในพระราชวังเดิม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

- หนังสือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
- หนังสือสาระน่ารู้ กรุงธนบุรี (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- The Legend of Thon Buri
- หนังสือพระราชวังเดิม 
- หนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 
- หนังสือนำชมพระราชวังเดิม (ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- Phra Racha Wang Dem Guide Book
- ดวงตราไปรษณียากร "พระราชวังเดิม"
- เหรียญที่ระลึกงานเทอดพระเกียรติฯ "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" 
- พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
 

หนังสือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
(ขนาด 14.5 x 20.5 ซ.ม. หนา 165 หน้า) 
ราคาเล่มละ 300 บาท 

 
มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ อาทิ การปกครอง การปกป้องแผ่นดิน การศาสนา เศรษฐกิจ สังคม วรรณคดี ประเพณีและวัฒนธรรม รวบรวมโดย
รองศาตราจารย์ อาภรณ์ พุกกะมาน
 
     
 
 


หนังสือสาระน่ารู้กรุงธนบุรี
(ขนาด 23.4 x 17 ซ.ม. หนา 190 หน้า) 
ราคาเล่มละ 600 บาท

 


The Legends of Thonburi 
(ขนาด 22.8 x 16.6 ซ.ม. 192 หน้า) 
ราคาเล่มละ 350 บาท

 
เป็นหนังสือที่รวบรวมสาระที่น่าสนใจในสมัยที่กรุงธนบุรีเป็นราชธานี ในรูปเล่มที่สวยงาม เนื้อหาประกอบด้วยพระราชประวัติของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภาพรวมของกรุงธนบุรี ศิลปวัฒนธรรม สรุปเหตุการณ์ที่สำคัญ ทั้งด้านการรบ การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม การต่างประเทศ บุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกพระราชอาณาจักร สถานที่สำคัญที่มีการอ้างถึง 
มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวบรวมโดย ผู้ช่วยศาตราจารย์ พลับพลึง คงชนะและคณะ
 
     
หนังสือพระราชวังเดิม

เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแนะนำพระราชวังเดิมให้เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในรูปเล่มกระทัดรัด มีคำบรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย ประวัติความเป็นมาของพระราชวังกรุงธนบุรี ซึ่งต่อมาได้รับการเรียกขานว่าพระราชวังเดิม ในปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพเรือ พร้อมประวัติอาคารโบราณสถานที่ยังคงอยู่และได้รับการบูรณะแล้วโดยย่อ รวมทั้งภาพประกอบสวยงาม ตลอดจนผังอาคารและแผนที่แสดงที่ตั้งของพระราชวังเดิม

ราคาเล่มละ 100 บาท (ขนาด 14.5 x 20.5 ซ.ม. หนา 32 หน้า)
 
หนังสือพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกิจจานุกิจด้านการทหาร ศาสนา การศึกษา ศิลปะ การสาธารณสุข การต่างประเทศ วิทยาศาสตร์และการประดิษฐ์ ของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

ราคาเล่มละ 100 บาท (ขนาด 20 x 28.5 ซ.ม. หนา 31 หน้า)
     
 
 

หนังสือนำชมพระราชวังเดิม
(23.4x17 ซม. หนา 190 หน้า)
ราคาเล่มละ 600 บาท

 

Phra Racha Wang Derm Guide Book 
(22.8x16.6 ซม. หนา 192 หน้า)
ราคาเล่มละ 350 บาท 

 

เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการชมโบราณสถานในพระราชวังเดิม ตลอดจนพิพิธภัณฑ์และนิทรรศการที่จัดขึ้น มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
พิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตอย่างดี ภาพประกอบสวยงาม

 
 
 
 

ดวงตราไปรษณียากรชุดใหญ่

ดวงตราไปรษณียากร"พระราชวังเดิม"ซึ่งผ่านพิธีอธิษฐานจิต ณ ท้องพระโรงพระราชวังเดิมจำนวน16 ดวงพร้อมซองติดดวงตราไปรษณียากร 1 ชุด บรรจุในแผ่นพับ ขนาดใหญ่ราคาชุดละ 500 บาท มีจำหน่ายที่ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณในพระราชวังเดิมแห่งเดียวเท่านั้น

 
 
 
 
 

ดวงตราไปรษณียากรชุดเล็ก

ดวงตราไปรษณียากร "พระราชวังเดิม" ซึ่งผ่านพิธีอธิษฐานจิต ณ ท้องพระโรงพระราชวังเดิมจำนวน 4 ดวง พร้อม
พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในกรอบ และตรามูลนิธิฯ บรรจุในแผ่นพับขนาดเล็ก 

ราคาชุดละ 100 บาท

 
 
 
 
 


เหรียญที่ระลึกงานเทอดพระเกียรติฯ
"สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ปีพุทธศักราช 2547 ผ่านพิธีอธิษฐานจิต ณ ท้องพระโรง พระราชวังเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. 

ราคาเหรียญละ 200 บาท

 
 


ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงิน สั่งซื้อหนังสือ เหรียญ และพระรูปได้ที่

มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
ชั้นล่างของตำหนักเก๋งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ในบริเวณพระราชวังเดิม กองทัพเรือ
ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 0-2475-4117, 0-24727291
(ในวันและเวลาราชการ)

     
 
มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม
กองบัญชาการกองทัพเรือ
Copyright @ 2013 http://www.wangdermpalace.org