กองรักษาการณ์ของทหารฝรั่งเศส
กองบัญชาการของทหาร
ที่พักทหารฝรั่งเศส
คลังกระสุนดินดำ ( คส.๕ )
คลังพัสดุ
ที่คุมขังของทหารฝรั่งเศส
คลังกระสุนดินดำ (คส.๖)
การจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร
โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great