นิทรรศการภายในที่พักทหารฝรั่งเศส
โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great
ห้องสมุด
          ในอาคารหลังนี้ จัดรวบรวมหนังสือและเอกสารข้อมูลประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดนิทรรศการในอาคารโบราณสถาน ได้แก่ ความสัมพันธ์ไทยกับฝรั่งเศสตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือทั่วไป และหนังสือสำหรับเด็ก
ห้องสมุดนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ในวันและเวลาราชการ