นิทรรศการภายในที่คุมขังของทหารฝรั่งเศส
โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great
   จัดแสดงขั้นตอนการอนุรักษ์โบราณสถาน   
      ในปี พ.ศ.๒๕๕๑ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมร่วมกับกรมศิลปากร และบริษัท เดียบอร์นสตรีท ดีไซด์ จำกัด ได้สำรวจความเสียหายของอาคารโบราณสถานทุกหลังพบว่าทุกอาคารเสื่อมสภาพและทรุดโทรมมาก จึงตกลงกันที่จะเริ่มโครงการบูรณะ โดยเน้นให้มีรูปแบบเดิมตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เสริมความแข็งแรงของตัวอาคารและแก้ไขการรั่วซึม ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้อาคารเสื่อมโทรม งานบูรณะดำเนินไปด้วยดีจนเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ หลังจากนั้นมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิมได้จัดนิทรรศการการแสดงขั้นตอนของการบูรณะและแสดงวัสดุเดิมของอาคารโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่