นิทรรศการภายในคลังกระสุนดินดำ (คส.๖)
โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great
จัดแสดงภาพและอาวุธจำลองที่ใช้ในการรบทางเรือสมัยรัชกาลที่ ๕
    ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการปรับปรุงด้านอาวุธยุโธปกรณ์ให้ทันสมัย โดยสั่งอาวุธมาจากต่างประเทศ สำหรับอาวุธที่ใช้ในกิจการทหารเรือนั้นมีประเภทปืน ได้แก่ ปืนใหญ่ ปืนกล และปืนประจำกาย นอกจากนั้นยังมีอาวุธป้องกันฝั่ง คือ ระเบิดใต้น้ำและตอร์ปิโด