อาคารกองรักษาการณ์ของทหารฝรั่งเศส
อาคารกองบัญชาการของทหาร
อาคารที่พักทหารฝรั่งเศส
อาคารคลังกระสุนดินดำ ( คส.๕ )
อาคารคลังพัสดุ
อาคารที่คุมขังของทหารฝรั่งเศส
อาคารคลังกระสุนดินดำ (คส.๖)
โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great