อาคารกองรักษาการณ์ของทหารฝรั่งเศส
จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
    พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นกันสยามจากการรุกรานของประเทศตะวันตกลุ่มล่าอาณานิคมตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ เมื่อครั้งฝรั่งเศสเข้าครอบครองเขมรซึ่งเป็นประเทศราชของสยามในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังนั้นหลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติจึงโปรดให้มีการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน เพื่อให้บ้านเมืองเจริญทัดเทียมนานาอารยะประเทศ รวมทั้งให้เลิกทาส ภายหลังวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ. ๒๔๓๖) ฝรั่งเศสเข้ายึดจันทบุรีและดินแดนลาวทางฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง ทรงแก้ไขสถานการณ์โดยดำเนินนโยบายทางการเมือง มีการเสด็จประพาสยุโรปถึง ๒ ครั้ง เพื่อหาพันธมิตรและหาทางเจรจากับฝรั่งเศสโดยตรง ส่งผลให้ฝรั่งเศสยุติการรุกรานสยามและยกเลิกสิทธิสภาพนอกอาณาเขต

โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great
แปลนพื้น
ภาพขณะทำการบูรณะ
ภาพก่อนการบูรณะ
ภาพหลังการบูรณะ