อาคารคลังพัสดุ
   จัดแสดงความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศสในปัจจุบัน
           ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือนระหว่างประมุขของประเทศและบุคคลสำคัญ ด้านเศรษฐกิจ การเมือง ดำเนินไปอย่างราบรื่น ด้านการค้า ฝรั่งเศสถือเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย นอกจากนั้นยังมีการแลกเปลี่ยนการจัดกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยว ขณะเดียวกันฝรั่งเศสให้ความช่วยเหลือประเทศ ไทยทางด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านอื่นๆ ที่จะทำได้ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
           ภายในอาคารหลังนี้ยังจัดแสดงอาวุธและเรือจำลองที่ใช้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติความเป็นมาของจังหวัดจันทบุรี

โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great
แปลนพื้น
ภาพขณะทำการบูรณะ
ภาพก่อนการบูรณะ
ภาพหลังการบูรณะ