อาคารคลังกระสุนดินดำ (คส.๖)
จัดแสดงภาพและอาวุธจำลองที่ใช้ในการรบทางเรือสมัยรัชกาลที่ ๕
    ในสมัยรัชกาลที่ ๕ มีการปรับปรุงด้านอาวุธยุโธปกรณ์ให้ทันสมัย โดยสั่งอาวุธมาจากต่างประเทศ สำหรับอาวุธที่ใช้ในกิจการทหารเรือนั้นมีประเภทปืน ได้แก่ ปืนใหญ่ ปืนกล และปืนประจำกาย นอกจากนั้นยังมีอาวุธป้องกันฝั่ง คือ ระเบิดใต้น้ำและตอร์ปิโด

โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great
แปลนพื้น
ภาพขณะทำการบูรณะ
ภาพก่อนการบูรณะ
ภาพหลังการบูรณะ