อาคารคลังกระสุนดินดำ ( คส.๕ )
จัดแสดงแบบจำลองการรบที่เกาะช้าง
    เหตุการณ์รบที่เกาะช้างเกิดในสมัยรัชกาลที่ ๖ ในช่วงก่อนเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒ ไทยต้องการดินแดนที่เคยเสียให้ฝรั่งเศสในรัชสมัย ร.๕ คืน แต่ฝรั่งเศสไม่ยอมคืนและได้ส่งเครื่องบินมาทิ้งระเบิดที่นครพนมกับส่งเรือรบเข้ามาในเขตน่านน้ำไทย และเกิดการปะทะกับกองเรือลาดตระเวนของไทย การรบครั้งนี้เป็นที่รู้จักกันในนาม การรบที่เกาะช้าง ผลของการรบครั้งนี้ฝ่ายไทยเสียเรือรบไป ๓ ลำ คือ เรือหลวงธนบุรี เรือหลวงสงขลา และเรือหลวงชลบุรี ทางฝ่ายฝรั่งเศสนั้นเรือรบถูกยิงเสียหายหลายลำ โดยเฉพาะเรือลามอตต์ปิเก้จนต้องล่าถอยออกจากน่านน้ำไทย

โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great
แปลนพื้น
ภาพขณะทำการบูรณะ
ภาพก่อนการบูรณะ
ภาพหลังการบูรณะ