๗. อาคารคลังกระสุนดินดำ(คส.๖)
      (Arsenal No.6)
     เดิมฝรั่งเศสใช้เป็นอาคารที่เก็บกระสุนดินดำ
     ปัจจุบันจัดนิศรรการอาวุธที่ใช้ในการรบทางเรือสมัยรัชกาลที่ ๕ และอาวุธจำลอง

แปลนพื้น
ภาพขณะทำการบูรณะ
ภาพก่อนการบูรณะ
ภาพหลังการบูรณะ

อาคารโบราณสถาน
โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great