๖. อาคารคลังกระสุนดินดำ(คส.๕)
    (Arsenal No.5)
    เดิมฝรั่งเศสใช้เป็นอาคารที่เก็บกระสุนดินดำ  
   ปัจจุบันจัดแสดงแบบจำลองการรบที่เกาะช้าง

แปลนพื้น
ภาพขณะทำการบูรณะ
ภาพก่อนการบูรณะ
ภาพหลังการบูรณะ

อาคารโบราณสถาน
โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great