๔. อาคารกองบัญชาการทหารฝรั่งเศส
    (Headquarters Building)
    ในอดีตฝรั่งเศสใช้เป็นที่บัญชาการและเป็นที่อาศัยของผู้บังคับบัญชาการทหาร ภายหลังใช้เป็นกองบังคับการกองพัน
    และหมวดสื่อสารกองกองพัน
      ปัจจุบันจัดนิศรรการความสัมพันธ์ไทย - ฝรั่งเศส ตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล 

แปลนพื้น
ภาพขณะทำการบูรณะ
ภาพก่อนการบูรณะ
ภาพหลังการบูรณะ

อาคารโบราณสถาน
โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great