๓. อาคารคลังพัสดุ
    (Material Storage Building)
    เดิมฝรั่งเศสใช้เป็นคลังไว้เครื่องอาวุธยุทธภัณฑ์ ภายหลังใช้เป็นคลังพัสดุเบิกจ่ายสิ่งของ

     ปัจจุบันจัดนิศรรการ
           ๑. ความสัทพันธ์ระหว่างไทย - ฝรั่งเศสในปัจจุบัน
           ๒. การแสดงเรือโบราณจำลองและการแสดงอาวุธ
           ๓. ประวัติความเป็นมาของจังหวัดจันทบุรี และประวัติมูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม

แปลนพื้น
ภาพขณะทำการบูรณะ
ภาพก่อนการบูรณะ
ภาพหลังการบูรณะ

อาคารโบราณสถาน
โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great