๕. อาคารที่คุมขังทหารฝรั่งเศส
     (French Soldiers Confinement Building)
     เดิมฝรั่งเศสใช้เป็นที่พักอาศัยของทหาร ภายหลังใช้เป็นคลังสรรพาวุธ
           ปัจจุบันจัดนิศรรการขั้นตอนของการบูรณะ และวัสดุเดิมของอาคารโบราณสถานที่ยังหลงเหลืออยู่

แปลนพื้น
ภาพขณะทำการบูรณะ
ภาพก่อนการบูรณะ
ภาพหลังการบูรณะ

อาคารโบราณสถาน
โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great