๑. อาคารกองรักษาการณ์ของทหารฝรั่งเศส
     (Guard House Building) 
     เดิมใช้เป็นที่อยู่ของทหารยามกองรักษาการณ์ และใช้เป็นที่คุมขังนักโทษทหาร ภายหลังใช้เป็นอาคารกองรักษาการณ์ค่ายตากสิน

ปัจจุบันจัดนิศรรการพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great

แปลนพื้น

ภาพขณะทำการบูรณะ

ภาพก่อนการบูรณะ

ภาพหลังการบูรณะ

อาคารโบราณสถาน