๒. อาคารที่พักทหารฝรั่เศส
     (Officers' Building)
     เดิมฝรั่งเศสใช้เป็นที่อยู่และเป็นที่ทำการของพนักงานคลัง  ภายหลังใช้เป็นที่พักของทหารสื่อสาร
     และประดิษฐานพระพุทธรูปธรรมจิต

    ปัจจุบันเป็นห้องสมุดโดยรวบรวมหนังสือ และเอกสารข้อมูลประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยกับฝรั่งเศส พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่น่าสนใจอื่นๆ เช่น หนังสือพระราชนิพนธ์ หนังสือทั่วไป และหนังสือสำหรับเด็ก ห้องสมุดนี้เปิดให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ในวันและเวลาราชการ
แปลนพื้น
ภาพก่อนการบูรณะ
ภาพหลังการบูรณะ
ภาพขณะทำการบูรณะ
โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great

อาคารโบราณสถาน