โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great
          กิจการด้านสาธารณูปโภคในรัชสมัยนี้เจริญก้าวหน้ามาก โดยโปรดให้มีกิจการด้านการประปาและไฟฟ้า  ด้านสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี พระองค์ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์  ก่อตั้งโรงพยาบาลขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ.๒๔๓๑ เพื่อให้บริการรักษาประชาชนทั่วไป เรียกว่า "โรงพยาบาลวังหลัง"  ปัจจุบันคือ โรงพยาบาลศิริราช และใน พ.ศ.๒๔๓๒ โปรดให้จัดตั้งโรงเรียนสอนวิชาแพทย์แผนใหม่ขึ้นที่ศิริราชพยาบาล ต่อมาใน พ.ศ.๒๔๔๐ ตั้งโรงเรียนราชแพทยาลัย
จากวิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)  ยังผลให้ทหารได้รับบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมาก พระองค์จึงมีพระบรมราชานุญาตให้สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถจัดตั้งสภาอุณาโลมแดง (สภากาชาดไทยในปัจจุบัน)  ใน พ.ศ.๒๔๔๐ โปรดให้ตราพระราชกำหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ ร.ศ.๑๑๖ และทรงออกประกาศและตรากฎหมายเกี่ยวกับสุขาภิบาลหลายฉบับ เช่น ประกาศจัดการทำความสะอาดพระนคร ห้ามขีดเขียนตามกำแพง จัดการทำลายขยะมูลฝอย เป็นต้น

การสาธารณูปโภค และสาธารณสุข
โรงพยาบาลวังหลัง หรือโรงพยาบาลศิริราชในปัจจุบัน
โรงเรียนราชแพทยาลัย