โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great
          พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงริเริ่มด้านการคมนาคมขึ้นหลายประการ โปรดให้สร้างทางรถไฟหลวงสายแรกระหว่างกรุงเทพฯ ถึงนครราชสีมาขึ้นใน พ.ศ.๒๔๓๔ นอกจากนี้ยังโปรดให้ตัดถนนขึ้นหลายสาย เช่น ถนนราชดำเนิน ถนนเยาวราช  ทั้งยังทรงให้สร้างสะพานเชื่อมถนนข้ามคลองเพื่อความสะดวกของราษฎร เช่น สะพานผ่านพิภพลีลา สะพานผ่านฟ้าลีลาศ ฯลฯ อีกทั้งพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ให้สร้างสะพานเพื่อสาธารณประโยชน์เป็นประจำทุกปีในวันเฉลิมพระชนมพรรษานับตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๓๘ เป็นต้นมา รวมทั้งสิ้น ๑๗ สะพาน โดยชื่อสะพานจะขึ้นต้นด้วยคำว่า "เฉลิม"  และตัวเลขต่อท้ายระบุพระชนมพรรษาในปีที่ทรงสร้าง เช่น สะพานเฉลิมศรี ๔๒ สะพานเฉลิมศักดิ์ ๔๓ ฯลฯ อีกทั้งยังโปรดให้ขุดคลองขึ้นใหม่ และขุดลอกคลองเก่าเพื่อใช้ในการสัญจรและการขนส่ง เช่น คลองทวีวัฒนา คลองรังสิต คลองเปรมประชากร
           ด้านการสื่อสาร  พระองค์โปรดให้มีการจัดกิจการโทรเลขสายแรกระหว่างกรุงเทพฯ กับสมุทรปราการ  ใน พ.ศ.๒๔๑๘ ทรงสร้างสายโทรเลขสายแรกที่ติดต่อกับต่างประเทศ คือสายบูรพา เริ่มจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดพระตะบองไปเชื่อมกับสายโทรเลขอินโดจีนที่เชื่อมกับไซง่อน โดยเปิดให้บริการเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๒๖ และภายหลังโปรดให้รวมกิจการไปรษณีย์และโทรเลขเข้าด้วยกันใน พ.ศ.๒๔๔๑ เรียกว่า "กรมไปรษณีย์โทรเลข"

       
ด้านคมนาคมและสื่อสาร
กรมไปรษณีย์โทรเลขแห่งแรกของประเทศไทย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ
เสด็จเปิดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - นครราชสีมา
สะพานเฉลิมสวรรค์ ๕๘