ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีการเจริญพระราชไมตรีและการทูตกับต่างประเทศมากกว่าในรัชกาลที่ผ่านมา ใน พ.ศ.๒๔๓๑ ได้เสด็จเยือนประเทศเพื่อนบ้านเป็นครั้งแรก โดยเสด็จเยือนสิงคโปร์และชวา และต่อมาใน พ.ศ.๒๔๑๔ เสด็จประพาสอินเดียและพม่า ใน พ.ศ.๒๔๔๐ และ พ.ศ.๒๔๕๐ เสด็จประพาสประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรปซึ่งการเสด็จประพาสต่างประเทศของพระองค์ส่งผลให้ไทยเป็นที่รู้จักของนานาประเทศทำให้ได้พันธมิตรเพิ่มขึ้นและหลังการเสด็จกลับได้ทรงนำแบบอย่างที่ได้รับมาพัฒนาปรับปรุงประเทศไทยให้มีความเจริญในด้านต่าง ๆ ให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ


โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great
ด้านการต่างประเทศ
          นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงแต่งตั้งทูตไทยไปประจำยังประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและอเมริกา ใน พ.ศ.๒๔๒๔ ได้ทรงแต่งตั้งพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ เป็นทูตไทยคนแรกประจำราชสำนักเซนต์เจมส์แห่งอังกฤษ  และประจำประเทศต่าง ๆ ในยุโรปและอเมริกา รวมถึง ๑๒ ประเทศ ก่อนได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นอัครราชทูตประจำกรุงปารีส
พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าปฤษฎางค์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงฉายพระรูป
เมื่อคราวเสด็จประพาสอินเดีย พ.ศ.2414
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฉายพระรูปพร้อม
สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถ
และคณะผู้ติดตามที่ชวา ใน พ.ศ.2439