พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพิจารณาปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองเป็นลำดับตามสถานการณ์และความเหมาะสม  โดยใน พ.ศ. ๒๔๑๗ ทรงตั้งสภาที่ปรึกษาราชการแผ่นดิน (Council of State) และสภาองคมนตรี (Privy Council) ขึ้นเป็นสภาที่ปรึกษาราชการส่วนพระองค์ นับเป็นครั้งแรกที่มีการนำรูปแบบการปกครองแบบตะวันตกมาใช้   ใน พ.ศ.๒๔๓๑ ทรงประกาศยกเลิกระบบจตุสดมภ์และมีพระบรมราชโองการตั้งกระทรวง ๑๒ กระทรวงขึ้นเพื่อจัดระบบบริหารราชการแผ่นดินให้มีความชัดเจนและเหมาะสม และในปลายรัชสมัยทรงปรับปรุงเหลือ ๑๐ กระทรวง สำหรับการปกครองส่วนภูมิภาคนั้น  โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกการปกครองที่เรียกว่า "ระบบกินเมือง" มาเป็น "ระบบเทศาภิบาล" แบ่งการปกครองเป็นมณฑล เมืองและอำเภอ โดยให้อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการเชื่อมโยงอำนาจการบริหารปกครองเข้าสู่ส่วนกลาง  โดยโปรดให้จัดตั้งมณฑลเทศาภิบาลขึ้นเป็นครั้งแรกใน พ.ศ.๒๔๓๗

โบราณสถานค่ายทหารฝรั่งเศส สืบเนื่องจากวิกฤตการณ์ ร.ศ. ๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๓๖)
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
Historic monument from the A.D. 1893 Incident During the reign of King Chulongkorn the Great
ด้านการปกครอง